Cabrima_System_Structure_logotyp

Verktyg som förbättrar och utvecklar

En viktig grundbult i Cabrimas arbete är att se ISO som ett praktiskt verktyg, som hjälper till att förbättra och utveckla verksamheten i ditt företag. ISO ska vara konkret och användbart i vardagen; inte stanna vid att vara ett beslut i ett ledningsprotokoll!
Cabrima, som även är certifierad som auktoriserad revisor för ISO 9001, kan hjälpa till att bygga ledningssystem eller utföra intern revision, enligt:
·         ISO 9001 – kvalitet
·         ISO 14001 – miljö
·         ISO 39001 – trafiksäkerhet
·         AFS 2001:1 – systematiskt arbetsmiljöarbete
På den här sidan kan du läsa lite mer om hur arbetet går till. Kontakta mig gärna, så diskuterar vi vilken lösning som passar bäst för just din verksamhet!
 
Vad är ledningssystem och hur går arbetet till?
Ett ledningssystem är ett dokumenterat resultat av företagets rutiner och processer. Genom att få ner företagets verksamhet på papper får man fram en tydlig bild av hur företaget arbetar. Detta gör det lättare att identifiera företagets styrkor och svagheter samt att ta fram ett måldokument och en handlingsplan.
Låter det krångligt? Låt Cabrima dokumentera företagets rutiner och processer samt ta fram måldokument och handlingsplaner! Jag kan även vara handledare till den eller de personer som är utsedda att hantera dokumentationen.
 
Vad är ISO 9001, ISO 14001 och ISO 39001?
Som företagare kan du välja att anpassa ditt ledningssystem enligt olika ISO-standarder:
·         ISO 9001 säkerställer och ökar verksamhetens kund- och intressenytta. Via standarden arbetar du enligt PDCA-cykeln (Plan-Do-Check-Act). Här läser du av verksamheten och säkerställer att företaget har de resurser och den ledning som processerna kräver, samt försöker upptäcka och ta till vara förbättringsmöjligheter.
·         ISO 14001 strukturerar upp företagets miljöpåverkan och hjälper till att minska den. Att arbeta med miljöledning är att skapa framgång på lång sikt.
·         ISO 39001 en standard för trafiksäkerhet, som kom 2012 och alltså är ganska ny. Den är ett hjälpmedel för organisationer att minska förekomsten av och risken för dödsfall samt allvarliga personskador vid trafikolyckor.
Cabrima hjälper dig att anpassa företagets ledningssystem till certifiering av verksamheten, enligt dessa tre ISO-standarder. Själva certifieringen görs sedan av ett certifieringsorgan.
 
Vad är systematisk arbetsmiljö?
Vill du och ditt företag säkra ert arbetsmiljöarbete och se till att det blir systematiskt? Då kan ni införa ett arbetsmiljöledningssystem.
Alla svenska företag med fler än nio anställda har krav på sig att driva ett systematiskt arbetsmiljöarbete (förkortat SAM). Då krävs skriftlig dokumentation av arbetsmiljöpolicy, rutiner, uppgiftsfördelning och årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Arbetsmiljöverket gör kontroller av att SAM följs, enligt AFS 2001:1 (Arbetsmiljöverkets författningssamling).
Cabrima hjälper till med dokumentationen och uppstarten av ditt arbetsmiljöarbete, samt information och introduktion till alla berörda medarbetare. Om ditt företag ålagts av Arbetsmiljöverket att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet inom företaget, ställer jag gärna upp som rådgivare!
 

 

Bilder från Fotolia Adobe